គ.ខ.ប.ជ ខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស និងការសម្ភាសបែបកោសល្យវិច័យ»

BY SOM SIVWIN

Published on 30 Oct, 2023

ខេត្តបាត់ដំបង៖ ថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (គ.ខ.ប.ជ ខេត្តបាត់ដំបង) សហការជាមួយអង្គការ A21 រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស និងការសម្ភាសបែបកោសល្យវិច័យ» ជូនដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចំនួន ៤៥នាក់ នៅក្នុងស្រុកសំឡូត ។


   

Official Telegram NCCT Cambodia