អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU)

អនុស្សារណៈរវាងអង្គការដែនដីមនុស្សហូឡង់ Terre Des Hommes និងគ.ជ.ប.ជ
អនុស្សារណៈរវាងអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ APLE និងគ.ជ.ប.ជ
អនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាង គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ) និង GVC
អនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាង គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ) និងអង្គការ ChildFund កម្ពុជា
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាររវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (ភាសាចិន)
Agreement between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Republic of China on Strengthen cooperation of Counter Trafficking in Persons
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាររវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការជ្រើសរើសពលករ រវាងរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
អនុស្សារណៈរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីបង្កើត និងដំណើរការគណៈកម្មាធិការរួម កម្ពុជា អាមេរិក សំរាប់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍
អនុស្សរណៈកម្ពុជា-ចិន ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិមានសន្តិភាព
1  2  

   

Official Telegram NCCT Cambodia