តើអ្នកដឹងទេ?

1 - វិសាលភាព និងផលប៉ះពាល់នៃអំពើជួញដូរមនុស្ស

ពលករជាច្រើន បានចេញទៅរកការងារធ្វើ និងយុវនារីខ្លះស្វែងរកគូស្រករនៅក្រៅប្រទេសតាមរយ:មេខ្យល់ ឬមិត្តភក្តិ តែត្រូវបានគេជួញដូរ ធ្វើទណ្ឌកម្ម ប្រមាថមាក់ងាយ មិនបានអ្វីក្រៅពី ខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ពេលវេលា កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ខ្លះធ្លាក់

2 - តើ "ការជួញដូរមនុស្ស" ជាអ្វី?

គឺជា ការជ្រើសរើស ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទេរ ការផ្តល់កន្លែងលាក់ខ្លួន ឬការទទួលយកមនុស្ស ដោយមធ្យោបាយគំរាមកំហែង ឬការប្រើកម្លាំង ឬការបង្ខិតបង្ខំតាមរូបភាពផ្សេងៗ ដូចជា ការចាប់ពង្រត់ ការក្លែងបន្លំ ការបោក បញ្ឆោត ការរំលោភលើអំណាច ឬតួនាទីទៅលើជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះ ឬការផ្តល់ ឬការទទួលជាលុយកាក់ ឬផលកម្រៃ ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានការ

  1. យល់ព្រមពីអ្នកគ្រប់គ្រងលើជនម្នាក់ទៀត ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការ "កេងប្រវ័ញ្ច"។

  2. ការកេងប្រវ័ញ្ច៖ ត្រូវរាប់បញ្ចូលជាអប្បបរមានូវ ការធ្វើអាជីវកម្មពេស្យាចារលើអ្នកដទៃ ឬការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមរូបភាពផ្សេងទៀត ការងារដោយបង្ខំ ឬសេវាកម្មទាសភាព ឬការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ទៅនឹងទាសភាព ភាពជាអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃ ឬការដកហូតសរីរាង្គ ជាដើម ។

  3. ប្រសិនបើមធ្យោបាយណាមួយ ដែលមានចែងក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌ (a) នៃមាត្រានេះ ត្រូវបានយកមកប្រើ ដោយជនជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ច ទោះបីជាមានការយល់ព្រមពីជនរងគ្រោះក៏ដោយ ក៏ការយល់ព្រមនេះមិនអាចយកជាការបានឡើយ ។

  4. ការជ្រើសរើស ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទេរ ការផ្តល់កន្លែងលាក់ខ្លួន ឬការទទួលយកកុមារ ក្នុងគោល បំណងធ្វើអាជីវកម្ម ត្រូវចាត់ទុកថាជា "ការជួញដូរមនុស្ស" ទោះបីជាអំពើនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមធ្យោបាយណាមួយ ដែលមានចែងក្នុងវាក្យ ខ័ណ្ឌ (a) នៃមាត្រានេះក៏ដោយ

"កុមារ" មានន័យថាមនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ។

3 - ការឆ្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

(អនីតិជន)។


   

Official Telegram NCCT Cambodia