កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សា ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ របស់គ.ជ.ប.ជ

BY SOM SIVWIN

Published on 14 Sep, 2023

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សា ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ របស់គ.ជ.ប.ជ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.ប.ជ៖ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣  លោកជំទាវ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុណ្ណ សំខាន់  អគ្គលេខាធិការ បានអញ្ជើញដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សា ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ របស់គ.ជ.ប.ជ និងឯកសារ ត្រៀមបង្កើត នាយកដ្ឋានការិយាល័យ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ។ មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អគ្គលេខាធិការរង ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការទាំង ០៦ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ។

 

 

 


   

Official Telegram NCCT Cambodia