វគ្គផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីពី ''សុវត្ថិភាពទេសន្តរប្រវេសន៍" តាមបណ្តាភូមិ របស់មូលដ្ឋានស្រុកកំរៀង

BY SOM SIVWIN

Published on 29 Dec, 2021

វគ្គផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីពី ''សុវត្ថិភាពទេសន្តរប្រវេសន៍៉" តាមបណ្តាភូមិ របស់មូលដ្ឋានស្រុកកំរៀង

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤-១២-២០២១ ក្រុមការងារមណ្ឌលទួលពលករកំរៀង ដោយមានកិច្ចសម្របសម្រួលពីលោកអភិបាលស្រុកកំរៀង មេភូមិ និងអនុភូមិ បានចុះបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីពី ''សុវត្ថិភាពទេសន្តរប្រវេសន៍នៅមូលដ្ឋានចំនួន២ភូមិ'' ១.នៅភូមិអូរដាលើ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង  ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន៣៥នាក់(ស្រី២៨នាក់។ នៅភូមិស្វាយ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន៤០នាក់(ស្រី២៩នាក់)។ សរុបប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម=៧៥នាក់ ស្រី៥៧នាក់ ប្រុស១៨នាក់ ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧-១២-២០២១ វគ្គផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីពី ''សុវត្ថិភាពទេសន្តរប្រវេសន៍នៅមូលដ្ឋាន'' នៅភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន៤០នាក់(ស្រី២១នាក់) ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧-១២-២០២១  វគ្គផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីពី  ''សុវត្ថិភាពទេសន្តរប្រវេសន៍នៅមូលដ្ឋាន'' នៅភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន40នាក់(ស្រី21នាក់) ។

 

 


   

Official Telegram NCCT Cambodia