វីដេអូSpeech of Samdech Kralahom Sar Kheng on the Nation Anti-Human Trafficking Day 2016

Speech of H.E. Chou Bun Eng on the Nation Anti-Human Trafficking Day 2016

Short documentary about achievement of Anti Human Trafficking in Cambodia

ខណៈនោះ Stacey Dooley មេបញ្ជាការស៊ើបអង្កេត: ជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កូនក្រមុំមានតម្លៃមួយ (ការជួញដូរនៅក្នុងកម្មវិធីបុគ្គលដែលកម្ពុជាប្រឆាំង)នៅកម្ពុជា

កិច្ចពិភាក្សាតុមូលក្រោមប្រធានបទ

Close
Close