បណ្ណាល័យល.រ

កាលបរិច្ឆេទ

ចំណងជើង​

ទាញយក

1 December 16, 2016 ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់ ទាញ​យក​ឥឡូវ
2 December 19, 2016 ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារការពារជនរងគ្រោះ ទាញ​យក​ឥឡូវ
3 December 19, 2016 ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារទេសន្តរប្រវេសន៍ ទាញ​យក​ឥឡូវ
4 December 16, 2016 ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារអនុវត្តន៍ច្បាប់ ទាញ​យក​ឥឡូវ
5 December 19, 2016 ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារកិច្ចការយុត្តិធម៌ ទាញ​យក​ឥឡូវ
6 December 16, 2016 សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទាញ​យក​ឥឡូវ
7 December 16, 2016 ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទាញ​យក​ឥឡូវ
8 December 16, 2016 សេចក្តីសម្រេច ស្តីអំពីការបែងចែកភារកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ទាញ​យក​ឥឡូវ
9 December 16, 2016 សេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ស្ថាប័ន ទាញ​យក​ឥឡូវ
Close
Close