មន្ត្រីទំនាក់ទំនងល.រ

ឈ្មោះ

លេខទូរស័ព្ទ

សារអេឡិចត្រូនិច

ក្រុម

1 Tao Vipheak N/A [email protected] User, Information
2 Throng Sovattey N/A [email protected] Admin, Information, user, assistant
3 Ran Sopheakvathana N/A [email protected] Admin, Information, user, assistant
4 Kun Keorasmey N/A [email protected] User, Imformaion, Assistant
5 Kong Puthy N/A [email protected] User, Imformaion
6 Ran Sereyleakena N/A [email protected] Admin, Information, user, assistant
7 Touch Kimheak N/A [email protected] User, Information, Admin
8 In Mean N/A [email protected] Admin, User, Information, Assistant
9 Oeng Haklieng N/A [email protected] Admin, User, Information, ict
10 Diep Nouch N/A [email protected] User, secretariate
11 Uch Chanthea N/A [email protected],gov.kh User, Information
12 Chum Sen N/A [email protected] User, Information
Close
Close